Inligting aan voornemende Outeurs

Manuskripte moet persklaar aangebied word en aan die volgende formele vereistes voldoen:

 • Taalmedium: Manuskripte kan hoofsaaklik in Afrikaans of Engels voorgelê word, maar ook in enige van die ander amptelike landstale.
 • Die manuskrip moet in A4-formaat wees, in 1,5-spasiëring, met ruim kantlynspasies en slegs op een kant van die bladsy afgedruk.
 • Die manuskrip moet taalversorg en finaal geredigeer wees.
 • Die manuskrip behoort verkieslik in hoofstukke ingedeel te wees met subparagrawe en gepaste opskrifte, sodat die lesersvriendelikheid daarvan verseker word. Die manuskrip behoort ook van ’n inhoudsopgawe en voorwoord voorsien te word.
 • Grafiese voorstellings, sketse, diagramme, tabelle moet reeds rekenaarmatig voorberei wees en deel vorm van die finale dokument.

Verwysingsmetode:

Indien verwysings na geraadpleegde bronne in die teks gebruik word, behoort verkieslik van die verkorte Harvard-bronverwysingsmetode gebruik gemaak te word.

 • Voetnote: Dui die voetnootnommer op die tersaaklike bladsy in die teks aan en verstrek ook die volledige teks van die voetnote onder aan die betrokke bladsye. Verwysings wat na bronne in ’n voetnoot gegee word, word net soos in die hoofteks gedoen.
 • Geraadpleegde bronne: Slegs bronne waarna in die manuskrip self verwys word, moet in die lys van geraadpleegde bronne opgeneem word. Die lys behoort alfabeties gerangskik te word.
 • Nadat die manuskrip van die keurders terugontvang is en goedgekeur is vir publikasie, moet dit finaal professioneel teksversorg word.
 • Voor finalisering van publikasie word `n proefdruk aan die skrywer/s gestuur om te proeflees en hulle goedkeuring per handtekening te bevestig.

Information to prospective autHors

Manuscripts should be presented ready for press and should meet the following formal requirements:

 • Language medium: Manuscripts should preferably be presented in Afrikaans or English, but may also be presented in any of the other official languages of South Africa.
 • The manuscript should be in A4 format, with 1,5 line spacing, spacious side margins and only printed on one side of the page.
 • The manuscript should be language edited and the final version should be submitted.
 • The manuscript should preferably be divided into chapters with sub-paragraphs and suitable headings to ensure reader friendliness. The manuscript should also be provided with a page of contents and foreword.
 • Graphic presentations, sketches, diagrams and tables should already be electronically prepared and should form part of the final document.

Referencing method:

If references to consulted sources are used in the main text, they should preferably adhere to the shortened Harvard referencing method.

 • Footnotes: Indicate the footnotes on the relevant page in the text and provide the full text of the footnote at the bottom of that page. References to sources in the footnotes should adhere to the same requirements as the main text.
 • Consulted sources: Only sources referred to in the text itself should be included in the list of consulted sources. The list should be sorted alphabetically.
 • After the manuscript has been received back from the examiner and has been approved for publication, it should undergo final language editing.
 • Proofs of the version pre-finalised for publication are sent to the author/s to proofread and to confirm their approval with a signature.