POTCHEFSTROOM TEOLOGIESE PUBLIKASIES (PTP)

is uitgewers wat hul beywer vir die bevordering van die gereformeerde teologiese wetenskap deur die publikasie van:

  • vakkundige literatuur (akademiese boeke wat deur vakkundiges en teologiese studente geraadpleeg sal word)
  • populêr wetenskaplike literatuur (boeke wat wetenskaplik begrond is, maar wat in ’n populêre styl aangebied word vir die populêre  mark)
  • Christelike stigtelike literatuur (geskenk- of Bybelstudieboeke)

POTCHEFSTROOM THEOLOGICAL PUBLICATIONS (PTP)

is publishers that endeavours to promote reformed theological science through the publication of:

  • subject-specific literature (academic books that will be consulted by subject experts and theological students)
  • popular-scientific literature (books with a scientific foundation, but which is presented in a popular style aimed at the popular market)
  • Christian devotional literature (gift books or Bible Study books)