Ivangeli Kamarko

­

Ivangeli Kamarko

Free!

vangeli Kamarko

Potgieter, R. (Raymond)

ISBN: 9780869552100

PRYS: GRATIS. Slegs posgeld en verpakking word betaal.

Eerste uitgawe: 2013

SKU: ISBN: 9780869552100 Category:

Product Description

Esi sihlomulo lubizo, isixhobo esenzelwe amadoda kunye nabafazi abanobizo lukaThixo kubizo lokushumayela, lokufundisa apha e-Afrika ngecacileyo inguqulelo yeBhayibhile.

Olu lwazi luyakusindisa abantu esonweni nakumakhamandela bakhululeke ngayo iNkosi uYesu Kristu. Ulwimi lwesiXhosa namanye amalwimi athetha ngeyase-Afrika incubeko kunye nezi yeleleneyo izinto ngendidi ezahlukeneyo. – Doctor Galela.